Pyryeennâm – Pyrynmaa

Kunta: Inari
Suojeluvuosi: 2012, 2019
Pinta-ala: 88 ha
Alkukesän vehreyttä Repomellan laella.

Inarin Pyrynmaan yli 80 hehtaarin metsäalue siirtyi Luonnonperintösäätiön omistukseen juhannuksen alla 2012. Alue sijaitsee Ivalon taajaman lounaispuolella Ivalojoen varrella.

Pyrynmaahan kuuluu satoja metrejä Ivalojoen rantaa. Maiseman perusmuodot on uurtanut nykyistä uomaa pohjoisempana kulkenut vanha jokiuoma, jonka törmän laelta avautuvat hienot näköalat Ivalojoen laaksoon ja tuntureille. Pohjoisosan pinnanmuotoja luonnehtivat lounais-koillissuuntaiset hiekkaharjanteet.

Pyrynmaa on lähes kokonaan metsämaata. Karujen kankaiden lisäksi alueella esiintyy tuoretta ja lehtomaista kangasta, mikä on epätyypillistä Metsä-Lapissa. Tulvien ansiosta alueelta löytyy myös reheviä, heinää kasvavia koivikoita. Kuusi kasvaa täällä yhtenäisen metsän pohjoisrajallaan. Kolmannekselle Pyrynmaan alueesta on arvokkaita metsäisiä elinympäristöjä: jyrkänteitä alusmetsineen, pienvesien lähiympäristöjä, pieniä rämeitä ja nevoja, heinäkorpia, lehtolaikkuja ja rantaluhtaa.

Pyrynmaan eteläosaa hallitsee Repomella, jyrkkä, joesta nouseva mella, joiksi Lapin jokivarsien jyrkkiä hiekkatörmiä kutsutaan. Repomellan molemmin puolin ranta on alavaa, ja kevättulvat pääsevätkin huuhtomaan rannan niittyjä ja pajukoita.

Rehevämmissä osissa jokivarressa sekä vanhan joenuoman, jyrkänteiden ja kumpareiden rinteillä metsä on enimmäkseen luonnontilaista, paljolti lehtipuuvaltaista. Aihkeja ja keloja on harjanteilla, erityisesti Repomellan rinteessä.

Länsiosan pitkänomaisen lammen ympärillä maisemaa leimaa runsas lahopuusto, joka yhdessä lähipiirin vanhojen kuusta, koivua ja haapaa kasvavien sekametsien kanssa tarjoaa ihanteelliset elinolot tikoille ja pöllöille.

Lammen lännenpuoleisesta Konilantosta virtaa puro pienen nevan läpi lampeen, josta vesi juoksee edelleen tulvaniittyjen halki jokeen. Lammen liepeillä, puronvarressa ja tulvaniityillä kasvaa myös kaikkia alueella esiintyviä Suomen kansainvälisiä vastuulajeja: kellosinilatvaa, lännenmaarianheinää, pohjanhoikkaängelmää ja pohjannokkosta. Puronvarresta ovat sijansa löytäneet myös Inarin alueella harvinaiset sudenmarja ja pohjanpunaherukka.

Laajoja yhtenäisiä kuivan kankaan alueita on pohjois- ja keskiosassa sekä Repomellan päällä. Täällä on jälkiä 1960-luvulla tehdyistä poimintahakkuista. Vanhaa puustoa on kuitenkin kaikkialla alueella, joten vanhan metsän linnuille on laajalti sopivaa elinympäristöä.

- - -

Kesällä 2019 Luonnonperintösäätiö osti 7,5 hehtaaria lisämaata Pyrynmaan suojelualueeseen. Uuteen alueeseen kuuluu mielenkiintoisia elinympäristöjä. Aiemmin ostettu alue oli lähinnä runsaslahopuustoista kangasmetsää, jonka upein osa oli Repomellan harju keloineen ja aihkeineen sekä itäreunan puustoinen suo. Nyt mukaan tulee lisää Ivalojoen rantaa, mm. pieni luonnontilainen hiekkaranta ja rantaluhta. Lisäksi suojelun piiriin saadaan erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten jyrkänteen alusmetsä, puron välitön lähiympäristö ja rehevät lehtolaikut.

Pyrynmaan lisäosalla kasvaa kolme harvinaista, EU-direktiivin mukaista Suomen vastuulajia: lännenmaarianheinä, pohjannokkonen ja pohjanhoikkaängelmä. Konilanton lammen taakse jo aiemmin hankitulle alueelle jää neljäs vastuulaji, kellosinilatva. Lännenmaarianheinän ja pohjanhoikkaängelmän Euroopan kannasta kasvaa Suomessa yli 45 prosenttia. Pohjannokkosen vastaava osuus on 15-30 ja kellosinilatvan 30-45 prosenttia.

Pyrynmaan laajennusosa sulkee sisäänsä todellisia kasviaarteita, jotka saavat turvapaikan nyt myös luonnonsuojelulain piirissä.

Kuva: Anneli Jussila.

Näin löydät Pyrynmaahan

Valtatieltä 4 (tie E75) käännytään heti Ivalon taajaman pohjoispuolelta lounaaseen Paldojärventielle, jota edetään 4 kilometriä: Hirviniementie erkanee eläinten hautausmaan kohdalla kaakkoon.

Osoite: Hirviniementie 130, Inari

Kuvagalleria

Aihkien kirjomia rinnemänniköitä, vanhaa sekametsää, tulvakoivikoita, jyrkänteitä, lampi, pieniä soita ja puro Ivalojoen rannalla.

Suojele pala ikimetsää

Pyrynmaa

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top