Säännöt

Luonnonperintösäätiön säännöt

Hyväksytty Luonnonperintösäätiön hallituksen vuosikokouksessa 22.8.2016 ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.9.2016. 

1§ Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Luonnonperintösäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för naturarvet sr ja englanniksi Finnish Natural Heritage Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Valkeakosken kaupunki.

2§ Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö hankkii hallintaansa luonnonsuojelualueiksi sopivia maa-alueita ja ryhtyy toimiin niiden saattamiseksi kulloinkin soveltuvan lakimääräisen suojelun piiriin. Säätiö voi hankkia kysymykseen tulevia alueita ostamalla, vaihtamalla tai lahjoitusten kautta.

3§ Varat ja taloudellinen toiminta

Säätiön peruspääoma, säätiön perustajan Pentti Linkolan säätiölle antama 400 000 (neljänsadantuhannen) markan lahjoitus, on muutettu kiinteistöomaisuudeksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksina rahaa, arvopapereita, kiinteistöjä, testamentteja yms. Myös maakiinteistöjä voidaan vastaanottaa, siinäkin tapauksessa että ne eivät kelpaa luonnonsuojelualueiksi, missä tapauksessa säätiö voi ne myydä. Säätiö voi järjestää välittömästi tarkoituksensa toteuttamista varten rahankeräyksiä, tilaisuuksia kuten konsertteja, erilaisia kampanjoita yms.

4§ Hallitus

Säätiön asioita hoitaa tai sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 3–12 jäsentä ja 1-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii säätiön perustaja haluamaansa ajankohtaan asti.

Säätiön perustaja kutsuu tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet. Hänellä on myös oikeus nimetä seuraajansa. Mikäli perustaja on estynyt nimeämään seuraajansa, hallitus valitsee uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos hallituksen jäsen luopuu tehtävästään kesken toimikauden, puheenjohtaja voi kutsua uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusi jäsen voidaan kutsua kesken toimikauden myös muusta painavasta syystä.

5§ Hallituksen kokous

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

Kutsu on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

6§ Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa
1) käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus,
2) käsitellään ja vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
3) ennen hallituksen toimikauden umpeen menoa nimetään hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä päätetään varajäsenten järjestyksestä,
4) valitaan tilintarkastajat sekä mukaan kuin 10§:ssä todetaan,
5) todetaan säätiön omistamat alueet sekä
6) käsitellään muut vuosikokouskutsussa mainitut asiat.

7§  Toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja

Säätiön toimistoa ja toimintaa johtaa ja juoksevia asioita hoitaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja, puheenjohtajan ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Puheenjohtaja tai muu hallituksen päättämä henkilö on toiminnanjohtajan esimies. Toiminnanjohtajalle voidaan delegoida operatiivista valtaa, hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Toiminnanjohtajan ja muidenkin toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista päättää hallitus.

8§  Vakituiset tukijat

Säätiöllä voi olla tukijoita, jotka antavat säätiölle lahjoituksia vakituisesti. Vakituiset tukijat voivat olla yksityishenkilöitä tai yhteisöjä, kuten yrityksiä tai yhdistyksiä. Säätiö ylläpitää heistä rekisteriä henkilötietolain mukaisesti, ja heille lähetetään tietoja säätiön toiminnasta.

9§  Säätiön edustaminen

Puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Hallitus voi oikeuttaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai muun henkilön, kuten toiminnanjohtajan, edustamaan säätiötä.

10§  Tilintarkastajat ja tilikausi

Säätiöllä on tilinpidon valvomiseksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan ja joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Säätiö tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen hyväksymiä kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Jos tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava viimeitään toukokuun aikana päättämään tilintarkastukseen aiheuttamista toimenpiteistä.

11§  Vuosiselvitykset ja ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

Hallituksen jäsenen ja edustamiseen oikeutettujen vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12§  Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan tarkoituspykälää lukuun ottamatta muuttaa hallituksen päätöksellä, jota enemmistö hallituksen jäsenistä kannattaa.

Sääntömuutos astuu voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut sen.

13§  Säätiön purkaminen

Jos säätiön tarkoituksen toteuttaminen on käynyt mahdottomaksi tai säätiölaissa tarkoitetulla tavalla ilmeisesti hyödyttömäksi, säätiö voidaan purkaa.

Purkamiseen/purkautumiseen vaaditaan hallituksen kahden peräkkäisen kokouksen päätös, niin että kokousten välillä on vähintään kolme kuukautta.

Purkamis/purkautumispäätöksestä on välittömästi ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Jos säätiö purkautuu, sen varat on luovutettava säätiön tarkoitusta toteuttavalle yhteisölle.

Shopping Cart
Scroll to Top