Pyrynmaa, Inari

KARTTA: Pyrynmaan suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Inarin Pyrynmaan yli 80 hehtaarin metsäalue siirtyi Luonnonperintösäätiön omistukseen juhannuksen alla 2012. Alue sijaitsee Ivalon taajaman lounaispuolella Ivalojoen varrella.

Pyrynmaahan kuuluu satoja metrejä Ivalojoen rantaa. Maiseman perusmuodot on uurtanut nykyistä uomaa pohjoisempana kulkenut vanha jokiuoma, jonka törmän laelta avautuvat hienot näköalat Ivalojoen laaksoon ja tuntureille. Pohjoisosan pinnanmuotoja luonnehtivat lounais-koillissuuntaiset hiekkaharjanteet.

Pyrynmaa on lähes kokonaan metsämaata. Karujen kankaiden lisäksi alueella esiintyy tuoretta ja lehtomaista kangasta, mikä on epätyypillistä Metsä-Lapissa. Tulvien ansiosta alueelta löytyy myös reheviä, heinää kasvavia koivikoita. Kuusi kasvaa täällä yhtenäisen metsän pohjoisrajallaan. Kolmannekselle Pyrynmaan alueesta on arvokkaita metsäisiä elinympäristöjä: jyrkänteitä alusmetsineen, pienvesien lähiympäristöjä, pieniä rämeitä ja nevoja, heinäkorpia, lehtolaikkuja ja rantaluhtaa.

Pyrynmaan eteläosaa hallitsee Repomella, jyrkkä, joesta nouseva mella, joiksi Lapin jokivarsien jyrkkiä hiekkatörmiä kutsutaan. Repomellan molemmin puolin ranta on alavaa, ja kevättulvat pääsevätkin huuhtomaan rannan niittyjä ja pajukoita.

Rehevämmissä osissa jokivarressa sekä vanhan joenuoman, jyrkänteiden ja kumpareiden rinteillä metsä on enimmäkseen luonnontilaista, paljolti lehtipuuvaltaista. Aihkeja ja keloja on harjanteilla, erityisesti Repomellan rinteessä.

Länsiosan pitkänomaisen lammen ympärillä maisemaa leimaa runsas lahopuusto, joka yhdessä lähipiirin vanhojen kuusta, koivua ja haapaa kasvavien sekametsien kanssa tarjoaa ihanteelliset elinolot tikoille ja pöllöille.

Lammen lännenpuoleisesta Konilantosta virtaa puro pienen nevan läpi lampeen, josta vesi juoksee edelleen tulvaniittyjen halki jokeen. Lammen liepeillä, puronvarressa ja tulvaniityillä kasvaa myös kaikkia alueella esiintyviä Suomen kansainvälisiä vastuulajeja: kellosinilatvaa, lännenmaarianheinää, pohjanhoikkaängelmää ja pohjannokkosta. Puronvarresta ovat sijansa löytäneet myös Inarin alueella harvinaiset sudenmarja ja pohjanpunaherukka.

Laajoja yhtenäisiä kuivan kankaan alueita on pohjois- ja keskiosassa sekä Repomellan päällä. Täällä on jälkiä 1960-luvulla tehdyistä poimintahakkuista. Vanhaa puustoa on kuitenkin kaikkialla alueella, joten vanhan metsän linnuille on laajalti sopivaa elinympäristöä.

Pyrynmaa on Luonnonperintösäätiön 32. suojelualue ja toinen Lapissa.

Kuva: Anneli Jussila. 

Osta pala Pyrynmaata lahjaksi - autat suojelemaan ikimetsiä!

Kuvagalleria