Till Runebergs ära – Rotkovuori skyddas i Jämsä

Stiftelsen för naturarvet köpte nyligen två angränsande skogsområden, Takkula och Aittopää, som är belägna i Kerttee by vid sjön Aittojärvi i Jämsä. Det nya skyddsområdet, som omfattar ungefär tjugo hektar, kommer att kallas för Rotkovuori. Trädbeståndet har träd i stora mängder i områdets skogar som står vid foten och på de norra och nordvästliga sluttningarna av berget med samma namn. Den nedersta delen av bäcken som rinner mellan sjöarna Rotkojärvi och Aittojärvi ligger kvar inom skyddsområdet tillsammans med ungefär en kilometer av den värdefulla stranden.

”Vi köpte Rotkovuori genom ett anbudsförfarande, men det var med nöd och näppe. Skogar som den här, alltså skogar som väntar på sin slutavverkning, utsätts alltid för en kalhuggning, så räddningen kom i sista minuten”, konstaterar stiftelsens naturskyddschef Anneli Jussila med förnöjelse.

Skogen som till stor del är hundraårig eller äldre anknyter sig direkt till ett tre kilometer långt skyddsområde som redan finns där runt sjön Rotkojärvi och en klyfta som går mot sydost. Det gamla skyddsområdet är också värdefullt, inte bara på grund av landskapet utan också växtligheten i skogarna och på bergen. Det förekommer krävande moss-, lav- och kärlväxtarter inom området. Vid foten av branten, som går upp till ungefär fyrtio meters höjd från sjön, består terrängen av stenrösen med springkorn, och det växer lund i alldeles närheten av bäcken. Vi vet att berguven, spillkråkan och järpen häckar i området. Flygekorren har man också upptäckt.

Det nya skyddsområdet kommer i Stiftelsen för naturarvets besittning erbjuda dessa och många andra arter nya levnadsförhållanden och göra områdets naturtyper mångsidigare. På Rotkovuoris sida skiljer sig en gammal moskog med dominerande gran och murket trä i stora mängder.

Det passar vad gäller tidpunkten att offentliggöra det nya skyddsområdet på Runebergsdagen därför att nationalskalden veterligen rörde sig i närområdet inom landskapen av Mellersta Finland och det gamla Tavastland och tog sina starkaste intryck av naturen i Finlands inre del. Naturen och dess landskap blir en oskiljbar del av patriotismen i Runebergs dikter. Vandrar man i Rotkovuori skog så fattar man äntligen Runebergs ord: ”I lifvets saga, den underbara, som skälfvande, brusande kring oss sig rör; i tankar, som hviska och susa och fara, en ton som ur skogarnas djup jag hör.”

Rotkovuori

Foto: Matti Peltonen

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen