Inventointiraportti

Enäjärven metsä ja rantasuo, Laitila
Suunnittelija Olli Mattila
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Inventointiajankohta: 13.04.2006

Enäjärven metsä ja rantasuo

Yleiskuvaus

Inventoitu kohde sijaitsee Laitilan ja Pyharannan rajalla sijaitsevan Enäjärven itäpuolella (tilat 400-441-11-1 ja 400-441-11-20). Kohteen pinta-ala on n. 15,6 ha ja se jakautuu pohjoisrannan yhtenäiseen metsävyöhykkeeseen, siihen rajoittuvaan rantaluhtaan sekä luhdalla sijaitseviin pieniin metsäsaarekkeisiin. Katso kartta >

Pohjoisreunan metsä on lähes luonnontilaista sekametsää ja entistä metsälaidunta, joka on saanut olla jo pitkään lähes koskemattomana. Metsätyyppi vaihtelee mustikkatyypin (MT) tuoreesta kankaasta (kuvio 1.) lehtomaiseen OMT-kankaaseen (kuviot 2. ja 3.), missä on paikoin rehevämpiä lehtolaikkuja. Puusto on eri-ikäistä kuusivaltaista sekametsää, missä kuusen ohella kasvaa runsaasti haapaa ja koivua. Lahopuuta alueella on erittäin runsaasti, paikoin jopa 30-40 m3/ha. Rantavyöhykkeessä kasvaa runsaammin lehtipuuta, joukossa mm. tervaleppää. Natura-luontotyypiltään kuviot 1, 2. ja 3. luokitellaan boreaaliseksi luonnonmetsäksi (9010). Kuvioilla 1. ja 3. puuston ikä vaihtelee 80-100 vuoden välillä, kuvion 2. puuston ollessa jonkin verran vanhempaa ja siten myös järeämpää. Kuvio 4. on vähitellen umpeutuva entinen niitty/pelto.

Kuviokartta

Pohjoisreunan metsä rajoittuu Enäjärven luonnontilaiseen ja avoimeen rantaluhtaan (kuvio 8.), joka natura-luontotyypiltään luokitellaan vaihettumis- ja rantasoihin (7140). Suon kasvillisuutta kuvaavat laajat ruovikot sekä pullosara- ja osamankäämikasvustoista muodostuvat avoimet nevat. Suon laiteessa sekä yhtenä erillisenä saarekkeena on hieskoivuvaltaisia metsäluhtakuviota (kuviot 5.1., 5.2. ja 5.3.).

Rantaluhdan keskellä sijaitseva Isoluodon saari on tuoretta mustikkatyypin kangasta (kuvio 6.), missä saaren korkeammat kohoumat vaihettuvat kuivahkoksi ja osin kallioiseksi puolukkatyypin (VT) kankaaksi (kuviot 7.2. ja 7.3.). Natura-luontotyypiltään saari on boreaalista luonnonmetsää. Isoluodon länsipuolella oleva saari on kuivaa ja kallioista VT-tyyppiä (kuvio 7.1.).

Lajisto


Inventoinnin yhteydessä kuviolta 3. löydettiin uhanalaiseksi luokiteltu haapariippusammal (Neckera pennata) (vas.). Toinen kuviolta löytynyt huomionarvoinen laji oli raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) (oik.), joka haapariippusammaleen tavoin on vanhojen luonnontilaisten metsien indikaattorilaji.

EU:n direktiivilajeista alueella havaittiin inventointikäynnillä lintudirektiivin I-liitteen lajeista kurki, laulujoutsen ja palokärki. Lisäksi alueella on tehty havaintoja luontodirektiivin IV (a) lajista, liito-oravasta. Muuta inventointikäynnillä havaittua lajistoa edustavat mm. puukiipijä, hömötiainen, hippiäinen, sepelkyyhky ja laulurastas.